Husorden

E/F Teglværksparken  Humlebæk

 

 

 

Følgende ordensregler, der er udarbejdet af ejerforeningens bestyrelse, erstatter alle tidligere udgivne ordensregler for Teglværksparken. Reglerne skal overholdes af samtlige beboere i Teglværksparken.

 

A – Generelle bestemmelser

 1. Alle beboere bør iagttage almindelig god husorden. Tag hensyn til naboer og omkringboende – værn om ejendommens fællesarealer og fælles driftsanlæg m.v.Unødvendigt og vedvarende støj er ikke til-ladt hverken i lejlighed – på trapper eller i kælder.
 2. Musik og støj for åbne vinduer og døre, og unormal kraftig musik, der generer naboer og omkringboende, må ikke finde sted.
 3. Støjende reparations- og forbedringsarbejder m.v. i lejligheder og kælderrum må ikke forekomme efter kl. 20.00 – tænk på naboen!  Vis også hensyn ved brug af egen vaske-maskine!

 

 B – Vaskerier

 1. Vaskerier og tørrerum og de deri installere-de maskiner må kun benyttes mellem kl. 07.00 og 19.00.Det henstilles, at vaskerierne først benyttes fra kl. 08.00 på søn- og helligdage.
 2. Vasketid skal reserveres forud ved påsætning af lejlighedens hængelås på bestillingstavlen. Bliver vasken ikke benyttet, er den fri efter en time.
 3. Vis omtanke og omhu ved brugen af maskinerne brugsanvisningerne skal følges nøjagtigt. Ved maskinsvigt tilkaldes hjælp fra varme-mesteren eller hans assistent. De må ikke selv begynde at reparere, eller forsøge at åbne vaskemaskinernes låger med vold.
 4. Maskinerne og vaske/tørrerummene ren-gøres efter brugen.
 5. Vaske- og tørrerum skal være aflåst, når brugeren ikke er tilstede.

 

 C – Kælderrum m.v. 

 1.  Det kælderrum, der hører til lejligheden, skal være aflåst, enten rummet benyttes eller ej.
 2.  
 3.  Brandfarlige væsker (petroleum, benzin o.lign.) må ikke opbevares i kælder og kælderrum. Gælder også knallert m.v.
 4.  
 5.  Kældergange – cykel- og barnevognsrum må ikke benyttes som opslagsplads for kasserede møbler og inventar m.v. – sådanne effekter henvises til storskraldsrum-met ved blok 5.
 6.  
 7.  Kældergangene er ikke legeplads – børn bør kun opholde sig i kælderen ifølge med voksne.

 

  D – Trappeopgange og udvendige trapper. 

 1. Cykler, barnevogne, legetøj, møbler og fod-tøj m.v. må ikke henstilles på trappeopgange eller udvendige trapper. Hensatte effekter på trappeopgange og trapper kan blive fjernet uden ansvar for ejerforeningen. Undtaget fra denne bestemmelse er køre-stole, der benyttes af gangbesværede be-boere.
 2.  Almindelig rengøring af trappeopgange ud-føres ved ejerforeningens foranstaltning.    Såfremt en beboer, eller besøgende til en beboer, er årsag til unormal tilsmudsning af en trappeopgang, påhviler det vedkom-mende beboer selv at foretage rengøring.
 3. Børns leg på trapper og unødig støj bør ikke finde sted.

 

 E – Affald, renovation. 

 1.  Alt køkkenaffald (ikke glas og flasker) skal sorteres efter de fra kommunen fastsatte regler om bioaffald.     Poserne lukkes med knude eller lukkeclips, før de smides i affaldssækkene. Husk at    skraldesække med grønt låg er til bioaffald.
 2.   Glas, flasker, aviser lægges i de dertil hø-rende containere. Haveaffald anbringes i affaldsgården ved parkeringspladsen syd for blok 15 – blok-ken længst mod vest.

  

F – Husdyr  

 1. Det er tilladt at holde hund og kat i Teglværksparken, såfremt ejerne af dyrene på-ser, at dyrene ikke genere andre beboere. Hunde skal føres i snor og under kontrol, afføring fjernes af ejeren.

 

G – Kørsel og parkering. 

 1.  Kørsel med biler, motorcykler og knallerter i Teglværksparken skal ske med forsigtighed og med en maksimal hastighed på 20 km/t. Tænk på legende børn, fodgængere og de dårlige oversigtsforhold.
 2.   Cykel- og knallertkørsel må kun finde sted på vejene – ikke på gangstier, i beplantede områder og på græsplæner.
 3.   Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de anlagte parkeringspladser i de afmærkede båse. Der må ikke parke-res på vejene!
 4.  Vis omtanke ved parkering, stil ikke deres køretøj så til- og frakørsel af andre parke-rede køretøjer, og til og fra garager forhin-dres, eller vanskeliggøres.
 5.   Lastbiler, traktorer, uindregistrerede motor-køretøjer, campingvogne og både må ikke parkeres eller henstilles til opbevaring i Teglværksparken.
 6.   Cykler og knallerter skal henstilles i cykel-stativerne
 7.   Parkeringspladser kan ikke afmærkes som private!

 

 H – Øvrige bestemmelser. 

 1.  Papir, cellstofbleer, der skylles ud gennem toiletkummer, til stopper faldstammer og kloakrør. De må ikke skylle sådanne ting ud i toiletkummen! Læg dem i bioaffaldsposen, luk med knude og kast posen i bioaffaldssækken.
 2.   Efterse, eller få efterset, cisterne og vandhanepakninger, radiatorventiler m.v. i De-res lejlighed. Sørg for, at disse ting fungerer og er i orden, så unødvendigt vand- og varmespild undgås i alles interesse.
 3.  Almindeligt ophold på græsplæner er tilladt. Når særlige forhold gør det nødvendigt kan brugen af enkelte plæner inddrages midlertidigt.
 4.  Voldsom leg og boldspil, der generer omkringboende og/eller forårsager beskadigelser på bygninger og beplantning må ikke finde sted.
 5.  I de tilfælde hvor ødelæggelser og/eller beskadigelser af Teglværksparkens bygninger, driftsanlæg, inventar og beplantninger m.v., kan henføres til bestemte personer, vil disse personer blive draget til ansvar, og der vil blive rejst krav om erstatning.
 6. Det er ikke tilladt at bruge grill på altaner. I haverne er det tilladt at grille under forud-sætning af, at der udvises hensyn til øvrige beboere. Det er tilladt at grille på fælles-arealerne stadig med behørigt hensyn til andre beboere.
 7. Bestyrelsens træffes 1. tirsdag i hver må-ned mellem kl. 18.30 og 19.00 i kælderen beliggende Teglgårdsvej 387.
 8. Varmemesteren træffes man. – torsdag kl. 08.00 – 15.00 og fredag 08.00 – 11.00 på telefon: på telefon 49 19 30 44 eller på 28 11 47 03 (døgnvagt).

 

 Nærværende ordensregler for Teglværksparken – inddelt i hovedafsnit A til H – er udarbejdet af E/F Teglværksparkens bestyrelse, vedtaget/godkendt på generalforsamling og er gældende for samtlige beboere i Teglværksparken.

 

Humlebæk, den 23. maj 2017

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Humlebæk, den 23. maj 2017

 

Bestyrelsen

 

Teglværksparken

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk